Plzeňský kraj a Západočeská univerzita se zavázaly k užší spolupráci

Plzeňský kraj rozvíjí další spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Dnes (19. prosince 2012) podepsaná Smlouva o regionální spolupráci a partnerství však směřuje ke spolupráci provázanější a intenzivnější. Nově bude ustavena společná pracovní skupina, která bude koordinovat postup obou institucí směřující k vzájemné podpoře a naplnění jejich hlavních cílů. Zvyšuje se také objem finančních prostředků určených pro projekty univerzity.

podpis_mauritzova-zcu_chovanec-pk_1Plzeňský kraj a Západočeská univerzita v Plzni již dříve deklarovaly společný cíl vzájemné podpory a rozvoje. Snahou kraje je vytvářet podmínky pro rozvoj univerzity jakožto významné středoevropské vzdělávací instituce, a tím přispívat k všestrannému rozvoji celého regionu. Cílem smlouvy, kterou dnes na Krajském úřadě Plzeňského kraje podepsali rektorka ZČU Ilona Mauritzová a hejtman Milan Chovanec, je tuto spolupráci prohloubit a zintenzivnit.

Smluvní strany se zavázaly vytvořit za účelem naplňování společného cíle stálou pracovní skupinu složenou z odborných pracovníků KÚPK a ZČU ve shodném počtu členů každé z nich, která se bude scházet nejméně jedenkrát za čtvrtletí.

„Podpisem smlouvy prohlubujeme a rozšiřujeme spolupráci dvou nejvýznamnějších partnerů v regionu. Úspěšná spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Plzeňským krajem probíhá k oboustranné spokojenosti již řadu let. Nyní se chceme ještě více koncentrovat na to, co je pro nás podstatné z hlediska strategie rozvoje kraje i univerzity. Proto bude na základě smlouvy ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců obou institucí, která bude koordinovat směřování finančních prostředků podle předem stanovených priorit,“ vysvětluje Josef Basl, prorektor ZČU pro rozvoj a vnější vztahy.

Kromě závazku vzájemné prezentace, podpory získávání finančních prostředků ze státních či jiných zdrojů a aktivního vyhledávání možností spolupráce obou institucí je obsahem smlouvy také ustanovení, že Plzeňský kraj bude dle svých možností vycházejících ze schváleného rozpočtu na daný rok podporovat jednotlivé projekty ZČU až do výše 5 milionů korun.

„Dnes jsme se dostali k přesné taxifikaci, co by měl každý z partnerů v rámci spolupráce udělat. Rozhodli jsme se přispět na společné projekty v oblastech jako je výzkum, podpora technických oborů v rámci PK a ZČU nebo spolupráci našich středních škol s univerzitou,“ uvedl Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky.

Zvláštní pozornost je ve smlouvě věnována také vzájemné prezentaci, ta by se měla uskutečňovat jak v budovách, které instituce užívají, tak na pořádaných akcích, jako jsou např. Dny vědy a techniky nebo Festival absolventů ZČU.

Důležitou součástí smlouvy je výčet aktivit směřujících k získávání a udržení studentů v Plzeňském kraji. Patří sem vyhlašování krajské ceny za významný přínos ve výzkumu a vývoji, podpora účasti nejlepších studentů na soutěžích nebo například užší provázanost výuky s potřebami regionu.

Smlouva byla uzavřena s účinností od 1. 1. 2013, a to na dobu neurčitou.

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.